لینک های دسترسی

Breaking News

'آگاهی بیشتر' کرزی از موجودیت فساد اداری


'آگاهی بیشتر' کرزی از موجودیت فساد اداری

رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد اسباب، عوامل و ریشه های فساد اداری در افغانستان نسبت به سابق، حال آگاهی بیشتری دارد.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در محفلی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در کابل برگزار گردیده بود، این مطلب را اظهار داشت.

رهبر افغانستان افزود که با پدیدۀ فساد اداری چنان مبارزه خواهد کرد که از یک سو آن را از بین ببرد و از سوی دیگر، ادارۀ ملکی را نیرو ببخشد.

آقای کرزی تأیید نمود که فساد اداری هنوز هم در ادارات حکومتی وجود دارد، اما طی سالهای گذشته، مبارزه با آن نیز دست آورد های داشته که به هیچ صورت کافی نمی باشد.

XS
SM
MD
LG