لینک های دسترسی

دوام قیود بر گشت و گزار در کشمیر تحت کنترول هند


در حالیکه سیاستمداران برای خاتمه بخشیدن به خشونت های دو هفتهٌ ضد حکومت هند ملاقات نمودند، یک حملهٌ جدائی طلبان، کشمیر زیر ادره هند را بروز دوشنبه برای دومین روز مسدود نگهداشت.

دوکان ها، مکاتب، و دفاتر همه در این منطقهٌ همالیا مسدود بود، و قوای امنیتی جاده های تقریباً خالی را در شهر عمدهٌ سرینگر گزمه می نمودند.

عمر عبدالله وزیر ایالت جمو و کشمیر، به روز دوشنبه جلسهٌ را به اشتراک گروه های محلی تشکیل داد، تا موضوع ختم مظاهرات ضد حکومت هند را مورد بحث قرار دهند.

مقامات هندی به روز یکشنبه قیودات شش روزه را رفع نمودند، اما متعاقباً جدائی طلبان مسلمان خواستار راه اندازی مظاهرات مجدد گردیدند.

XS
SM
MD
LG