لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین حضور رهبران جدید لیبیا و مصر در سازمان ملل متحد


محمد کامل امر وزیر خارجۀ مصر

محمود جبرئیل رهبر شورای انتقالی ملی لیبیا و محمد کامل امر، وزیر خارجۀ مصر، روز شنبه نخستین حضور شانرا در ستیژ ملل متحد جهت ایراد خطابه در مجمع عمومی آن سازمان به هم رسانیدند.

آقای جبرئیل از جامعۀ بین المللی خواست تا تعزیرات وضع شده علیه کشورش را برطرف نمایند. وی گفت، " یک لیبیای جدید به زندگی آغاز مینماید." منحیث یک ملتی که متعهد به دموکراسی، مساوات و برگشت به جامعۀ بین المللی میباشد.

رهبر جدید لیبیا گفت، کشورش افرادی بیشماری را در خود میپروراند که در فقر، با تحصیل و مراقبت های صحی ناکافی زندگی مینمایند. وی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا سرمایه های کشورش را آزاد سازند که بتوانند از آنها در انکشاف لیبیا استفاده کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از ۱۶ میلیارد دالر از سرمایه های راکد شدۀ لیبیا را آزاد نموده اما تعزیرات را برطرف ننموده است.

محمد کامل امر، وزیر خارجۀ مصر به هیات حاضر در مجلس گفت، وی از مصری با "تاریخ و چهرۀ جدید" نمایندگی میکند.

امر مصری ها را به خاطر برانداختن زمامداری طویل المدت حسنی مبارک رئیس جمهور سابق آنکشور در ماه فبروری، مورد ستایش قرار داده گفت، آنها به خاطر باوری که به اصلاحات دموکراتیک، حقوق بشر و آزادی های بنیادی داشتند، به پا خواستند.

وزیر خارجۀ مصر از اردوی کشورش نیز به خاطر حمایت از آنان تمجید به عمل آورده گفت که تاریخ موقف آنان را به خاطر خواهد سپرد.

XS
SM
MD
LG