لینک های دسترسی

رسیدگی به دوسیه های آشوب کنندگان لندن


دیفید کامرون صدراعظم بریتانیا حین صحبت با یکتن از افراد پولیس

پولیس بریتانیا میگوید، آنها حدود ۶۰۰ نفر را به دامن زدن خشونت ها، بی نظمی و غارتگری ها در شهر لندن متهم ساخته اند.

این اقدام پس از یک هفته آشوب مرگبار در لندن و دیگر شهر های بریتانیا صورت میگیرد. مقامات میگویند، آنها در سراسر بریتانیا ، بیش از ۱۷۰۰ نفر را توقیف نموده اند که محاکم سراسر کشور، تمام شب به خاطر رسیدگی به دوسیه های آنان، تشکیل جلسه داده بودند.

از آغاز این آشوب تا ختم آن، پنج تن کشته شدند، عمارات و موتر ها آتش زده شد و مغازه ها غارت گردید.

شب گذشته کدام واقعۀ مهمی در لندن بوقوع نه پیوست اما تصمیم گرفته شده که شانزده هزار پولیس تعبیه شده در آن شهر، طی روز های آینده نیز در آن جا باقی بماند.

XS
SM
MD
LG