لینک های دسترسی

Breaking News

چرا برخیها بیشتر از دیگران شکار پشه ها می شوند؟


گاهی اوقات شاید با چنین وضعیتی برخورده باشید که لکه های سرخ رنگ پشه خوردگی پوست تان را رنگین کرده باشد، حالانکه شاید شماری از نزدیکان تان هیچ اثری این لکه ها بر بدن شان نداشته باشند.

در واقع شما تنها نیستید. حدود ۲۰ در صد افراد به گونۀ ویژه شکار مزه دار برای حشرات بوده و همواره بیشتر از دیگران از نیش پشه ها رنج می برند.

بدون شگفت، از آنجاییکه پشه ها به خاطر مکیدن خون انسانها را نیش می زنند، پژوهش ها نشان داده است که برخی انواع خون نسبت به برخی دیگر برای این موجودات کوچک اشتها آور است.

پژوهش جدیدی دریافته است که علاقمندی پشه ها به گزیدن افراد دارای نوع خون O نسبت به افردای که خون نوع A دارند دو چندان است. افراد دارای نوع خون B در وسط این طیف قرار می گیرند.

مزید بر آن، بر اساس ارثیت، حدود ۸۵ در صد افراد سیگنال های کیمیایی را از طریق جلد شان تولید می کنند که نمایانگر نوعیت خون آنهاست. پشه ها نیز بدون در نظرداشت نوع خون، بیشتر به کسانی تمایل دارند که چنین سیگنال ها را تولید می کنند.

سوخت و ساز بدن

یکی از روش های کلیدی که پشه ها اهداف شان را پیدا می کنند، بوییدن کاربن دای اکسایدی است که از طریق تنفس انسان به بیرون نشر می شود. پشه ها با آخذه های مخصوص خود می توانند کاربن دای اکساید را از فاصلۀ ۵۰ متری کشف کنند.

در نهایت افرادی که کاربن دای اکساید بیشتر را متصاعد می سازند از جذابیت بیشتر نیز برای پشه ها برخوردار اند. از همین روست که کودکان کمتر از افراد کاهل و سالمند شکار نیش پشه ها می شوند.

بر علاوه پشه ها قربانیان خود را با بوییدن لکتیک اسید، یوریک اسید، امونیا و سایر مشتقاتی که از طریق عرق از بدن بیرون می آید، شناسایی می کنند. افرادی که دارای درجۀ بلند حرارت بدن استند نیز صید خوبی برای پشه ها اند.

تمرینات شدید بدنی تجمع لکتیک اسید را بر سطح بدن افزایش داده و چنین افراد را بیشتر در معرض تهاجم پشه ها قرار می دهد.

باکتریا های جلد

یک پژوهش دیگر حاکی است که به گونۀ ویژه انواع و حجم باکتریا هایی که به شکل طبیعی در سطح جلد زندگی می کنند، بر جذابیت انسانها برای پشه ها اثرگذار است.

دانشمندان در سال ۲۰۱۱ دریافتند که موجودیت مقادیر زیاد برخی انواع باکتریا ها در جلد، انسان ها را بیشتر معروض به این موجودات کوچک می سازد. از همین روست که پشت و بند پا های انسان به دلیل تمرکز و تنوع باکتریا ها، بیشتر از نیش پشه ها رنج می برد.

چندین پژوهش دیگر دریافته است که پشه ها، زنان باردار را دو برابر بیشتر نسبت به دیگران می گزند. دانشمندان می گویند که دو عامل، یکی بیرون کردن ۲۱ در صد بیشتر کاربن دای اکساید در هوای تنفسی و دوم گرمای بیشتر بدن زنان باردار، در این زمینه دخیل است.

حتا برخی دانشمندان می گویند که پوشیدن لباس های تیره رنگ چون سیاه، سرمه یی، نصواری، سرخ یا جگری ممکن سبب شود که چنین افراد به سادگی توسط پشه ها شناسایی شوند.

در کل، عوامل وراثتی چه نوع خون باشد یا سوخت و ساز بدن و یا هم عوامل دیگر، در ۸۵ در صد موارد سبب جذاب شدن انسان ها برای پشه ها می شود.

اکنون پژوهشگران در صدد شناسایی عواملی اند که چرا برخی افراد را پشه نمی گزد. دانشمندان می خواهند که با ترکیب این یافته ها راه هایی را دریابند تا افراد بیشتر آسیب پذیر نیز از نیش پشه ها در امان بمانند.
XS
SM
MD
LG