لینک های دسترسی

Breaking News

پنجاه در صد ادویه در بازار های افغانستان غیر قانونی است


مسولین کمیته ارزیابی ومبارزه با فساد اداری در جریان نشر گزارش های غضب زمین و ادویه غیرقانونی

کمیته ارزیابی و مبارزه با فساد اداری میگوید که ۲،۱ میلیون جریب زمین در افغانستان غصب گردیده وبیشتر از پنجاه درصد ادویه وارده به این کشورغیر قانونی است.

کمیته ارزیابی مبارزه با فساد اداری امروز دو گزارش جداگانه را در مورد زمینهای غصب شده دراین کشور وروند وارد کردن ادویه نشر کرد که دراین گزارش ها از بودن فساد زیاد یاد آوری گردیده است.

این ششمین گزارش این کمیته است که در مورد فساد اداری در نهاد ها وبخش های مختلف نشر مینماید

این کمیته میگوید که در روند وارد کردن دوا به افغانستان فساد زیاد وجود دارد وبیشتر ادویه وارد شده بی کیفیت وبه صورت قاچاقی وارد این کشور میگردد.

ایوا جولی،رئیس دوره یی کمیته ارزیابی ومبارزه با فساد اداری به خبرنگاران گفت که در مارکیت های افغانستان درحال حاضر به ارزش ۷۰۰الی ۸۰۰ میلیون دالر دوا وجود دارد که بیشتر از نصف آن به صورت غیر قانونی وارد گردیده است.

او گفت "دراین کشور به تعداد ۴۵۰ کمپنی خارجی وارد کردن ادویه راجستر گردیده است،به تعداد ۳۰۰کمپنی برای افغانستان ادویه تولید میکند اما این کمپنی ها ادویه بسیار بی کیفیت تولید میکنند که حتا در پاکستان هم به فروختن این دوا ها اجازه داده نمیشود واگر افغانستان را با هند مقایسه کنیم،هند بیشتر از ۳،۱ میلیارد نفوس دارد و فقط ۹۳کمپنی برای این کشور ادویه تولید میکند اما به افغانستان ۳۰۰ کمپنی".

خانم جولی، افزود که در وارد کردن ادویه در افغانستان مقامات عالی رتبه،اعضای پارلمان ووزرای این کشور دست دارند.

او گفت که فساد در بخش دوا یک فاجعه بزرگ در مقابل بشریت است وافغانها از این بابت با مشکل زیاد روبرو هستند.

خانم جولی، افزود که دردفاتر سرحدی گمرکات ،نترول از ورود ادویه بی کیفبیت نمیشود وگاه گاهی کارمندان گمرک با اخذ رشوت اجازه عبور موتر های مملو از ادویه بی کیفیت را میدهند وبنام ادویه با کیفیت در بازار اجازه فروش به آن داده میشود.

او گفت که در وزارت صحت عامه این کشور نیز متخصصین کنترول ادویه وجود ندارد.

غصب زمین

در راپور جداگانه کمیته ارزیابی ومبارزه با فساد اداری آمده است که درافغانستان ۲،۱میلیون جریب زمین غصب شده است.

یما ترابی، عضو این کمیته به خبرنگاران گفت که غصب زمین درولایت های که شهرهای بزرگ دارد،بیشتر است.

او گفت که اراده سیاسی درمقابل غاصبین زمین در ۱۱ سال گذشته وجود نداشته است.

آقای ترابی، افزود که درارتباط به غصب زمین حتا یک چوکات قانونی هم وجود ندارد وهنوز معلوم نیست که به اساس قانون کدام زمین ها غصب شده وکدام زمین ها غصب نشده است.

او گفت "یک مشکل بزرگ این است که سروی زمین وجود ندارد ودر ۱۱ سال گذشته فقط یک فیصد زمین ها سروی شده است،۳۳ فیصد در حکومتهای گذشته سروی گردیده بود وهنوز هم ۶۶ فیصد زمینهای افغانستان سروی نشده است".

این کمیته میگوید که در غصب زمینها درافغانستان وزیران،والیان ودیگر مقام های بلند رتبه دولتی دست دارند.

اما این کمیته میگوید که حکومت جدید خواهان مبارزه با فساد است واین کمیته خوشبین است که اقداماتی صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG