لینک های دسترسی

Breaking News

وزیر معادن افغانستان: رد موجودیت فساد در عملیه مزایده قرار داد های ذخایر


وزیر معادن و صنایع افغانستان تعهد میکند که در قسمت سپردن قرار داد های استخراج معادن به سرمایه گزاران، از شفافیت کار میگیرد.

وزیر معادن و صنایع افغانستان تعهد میکند که در قسمت سپردن قرار داد های استخراج معادن به سرمایه گزاران، از شفافیت کار میگیرد، تا به گفتهٌ وی، از ثروت منرال های دست نخورده به ارزش تقریباً سه تریلیون دالر، بهره برداری درستی بعمل آید.

وحید الله شهرانی به روز جمعه نگرانی در قسمت موجودیت فساد پروسه مزایده را رد نمود.

وی گفت، جهت رسیدن به معیار های عالی شفافیت، قانون و مقررات جدید خواهان نشر معلومات در مورد قرار داد های است که با شرکت ها به امضاٌ میرسد.

وزیر معادن و صنایع افغانستان، جهت کسب مزایده سرمایه گزاران در ذخایر طبیعی افغانستان که در آن آهن، لیتیم، طلا و منرال های دیگر شامل است، به برتانیه رفته است.

شهرانی میگوید، اگر از منابع منرال های طبیعی افغانستان بهره برداری درستی صورت بگیرد، افغانستان ظرف ده سال آینده از نگاه اقتصادی بر خود متکی خواهد شد.

XS
SM
MD
LG