لینک های دسترسی

Breaking News

توسعه خدمات بانکی تلیفون موبایل در افغانستان


توسعه خدمات بانکی تلیفون موبایل در افغانستان

اداره انکشافی ایالات متحده امریکا طی محفلی به شرکت مخابراتی"اِم تی اِن" تقریبا یک میلیون دالر امریکایی را از کمک های بلاعوض آن اداره برای تطبیق پروژه موسوم به "فایده" کمک نمود.

از این مبلغ به 100000 نفر افغان از طریق تلیفون های موبایل حساب مالی افتتاح می شود.

گریگ هویل رئیس اداره انکشافی ایالات متحده امریکا در افغانستان گفت ارسال پول از طریق تلیفون موبایل در مناطق شهری و روستایی افغانستان به مصرف می رسد که به واسطه آن شهروندان افغان از سهولت های چون بانکداری و انتقال پول از طریق موبایل و همچنان اجرای تعرفه های بانکی از طریق تلیفون های سیار به گونه مطمئن و کاملا محفوظ مستفید خواهند شد.

او به ادامه گفت "اداره انکشافی ایالات متحده امریکا متعهد همکاری ها با ادارات دولتی و نهاد های خصوصی می باشد که در عرصه توسعه خدمات پولی از طریق موبایل فعالیت می نمایند اداره انکشافی امریکا تقریبا ۹۸۰ هزار دالر امریکایی را به شرکت مخابراتی ام تی ان کمک نموده تا این کمک های ما باعث توسعه خدامات پولی از طریق موبایل گردد که زنان تجارت پیشه و مامورین دولت در ولایات مختلف به آسانی معاشات خویش را به دست بیاورند."

سید وهاب الدین سادات معین وزارت مخابرات افغانستان گفت بیش از 80 فیصد مردم افغانستان در حال حاضر از موبایل استفاده می نمایند. ارایه خدمات پولی و مخصوصا پرداخت معاشات معلمین و نیروهای امنیتی در ساحات دور دست کشور از طریق موبایل یک دستاورد خوب است.

محمد آقا، رئیس بودجه وزارت مالیه افغانستان در مورد ارزش خدمات پولی از طریق موبایل میگوید ازلحاظ استهلاک پول، امنیت پول و جلوگیری از ضیاع وقت استفاده از تکنالوژی تلیفون موبایل بسیار موثر خواهد بود.

در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ تن از خدمات مالی تلیفون موبایل در کشور استفاده می نمایند.

خدمات مالی از طریق تلیفون های موبایل برای استفاده کننده گان فرصت میدهد تا از طریق موبایل پول خویش را ارسال و دریافت نمایند و همچنان آنها را قادر می سازد تا مصارف همچو برق، آب و غیره را ازین طریق پرداخت نمایند.

XS
SM
MD
LG