لینک های دسترسی

Breaking News

تلگراف: "چه کسی خواهد خواست تا بر افغانستان حکومت کند؟"


Suriya
Suriya

روزنامه تلگراف مطلبی دارد تحت عنوان "چه کسی خواهد خواست تا بر افغانستان حکومت کند؟" را به نشر سپرده می نویسد.

روزنامه نوشته است به تعقیب مرگ برادر رئیس جمهور ما حاکمان محلی و عساکر را دیدیم که سعی دارند در هلمند ثبات را تامین کنند.

تلگراف می نویسد در یک گوشه از افغانستان که رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق امریکا آن را یکی از خطرناک ترین مناطق این کشور می داند، محمد شریف، ولسوال سنگین دراین جا طوری نصب شده است که همه کاره همه باشد.

روزنامه می نویسد روزانه صدها تن از مردم قومی به حویلی که به سختی از آن مواظبت صورت می گیرد، مراجعه می کنند. او با مسایل مختلفی از قبیل خرابی وضع حاصلات، تا اختلافات قومی حتی مسایل زن و شوهری مردم سر و کار دارد.

روزنامه می نویسد، درمقابل ان طالبان قرار دارند که برای ایشان ولسوالی سنگین همه چیز است از یک سنگر قوی گرفته تا ماشین چاپ پول می باشد. ازین لحاظ محمد شریف در حقیقت خارچشم طالبان و آن را نماینده حکومت کابل می دانند که از جانب کشورهای غربی حمایت می شود و ایشان می خواهند او را ازبین ببرند. ازین لحاظ وقتی محمد شریف سال گذشته به این وظیفه تعیین گردید، او وحشت زده شد.

تلگرف از قول محمد شریف نوشته است در آن وقت فکر می کردم که هرکس به دنبال کشتنم هست. او که دفترش در کنار قطعه عسکری می باشد و این قطعه را بریتانوی ها چهار سال قبل اعمار کرده اند می گوید امروز وضع تغیر کرده است. اکنون وضع امنیتی بهتر شده و می توانیم درخارج از این جا نقل و حرکت کنیم.

تلگراف می نویسد، این که اکنون ولسوال سنگین درچندین تپه و اطراف دریای این ولسوالی که یک منطقه سرسبز است، احساس آرامش می کند به آسانی بدست نیامده است. در این جا یک بر سوم تمام تلفات عساکر بریتانیا رخ داده است. به همین منوال عساکر قوای بحری امریکا نیز دراین جا تلفات سنگینی داده اند و اکنون ثمره قربانی های آنها دیده می شود.

روزنامه می نویسد طوریکه وضع درهفته گذشته به خوبی نشان داد، آنچه قوتهای غربی کوشش دارند برای حکومتی انجام دهند که خود هنوز شکننده است و چندان تفاوت خاصی با جنگسالاران و طالبان ندارد و فساد و اختلافات در آن به مشاهده می رسد.

روزنامه تلگراف می نویسد قتل احمد ولی کرزی و خلأیی که درمنطقه ایجاد کرده است، قابل نگرانی برای غربی ها می باشد با آنکه به کرات آنها وی را به کارهای غیر مجاز متهم ساخته اند. نگرانی عمومی اینست که بعد از سال ٢۰١٤ وقتی عساکر بیرونی این ملک را ترک می گویند چه کسی خواهد کوشید اعمال نفوذ نماید؟

تلگراف می نویسد، محمد شریف که درگذشته معلم مکتب بود، اکنون نمایندگی ازیک نسل جدید ولسوال هایی را می کند که غربی ها خواهان آن میباشند. او مانند احمد ولی کرزی دارای ملیشه ها نمی باشد، اما وی کوشیده است به مردم بفهماند که او مانند آنها است ولی صرف می خواهد که خدمتگار آنها باشد.

XS
SM
MD
LG