لینک های دسترسی

اعطای عالیترین مدال افتخار امریکا به یک عسکر زنده


اعطای عالیترین مدال افتخار امریکا به یک عسکر زنده

برای اولین بار بعد از جنگ ویتنام، امریکاعالیترین مدال افتخار را به یک عسکر زندۀ امریکا تفویض میکند.

روز سه شنبه رئیس جمهور اوباما این مدال افتخار را به عسکری اعطا کرد که خود را در خط آتش در افغانستان برای حفظ جان عساکر همراهش گذاشته بود.

روز سه شنبه در حالیکه رئیس جمهور اوباما در صالون شرقی قصر سفید با مدعوین ایستاده بود گفت، مراسم این مدال افتخار واقعاً مراسم خرسندیست اوباما گفت " افتخار دارم که عالترین مدال نظامی کشورما ، مدال افتخار را به عسکری تقدیم میکنم که به همانقدری که متواضع است همانقدرقهرمان است . ستف سارجنت سلفاتور آ گی وینتا. حالا من از متن بیانیه ام برای لحظۀ عدول کرده و میگویم من واقعاً این مرد را پسندیده ام. "

در ماه اکتوبرسال ۲۰۰۷ گیونتا که آنوقت ۲۲ ساله بودرهبری یک تیم نظامی را در درۀ کورینگل افغانستان بعهده داشت وقتی یک حملۀ ناگهانی گروه آنها را بدو حصه تقسیم کرد این عسکر در حالیکه دشمن گلوله باری میکرد داخل اقدام شد.

اوباما گفت: " دو عسکر پیشقدم توسط آتشباری دشمن از پا در آمده و فورا بزمین افتادند وقتی کلاه نظامی سومین عسکرهدف قرار گرفته ووی بزمین افتاد سلفاتور از دیوار گلوله دشمنان گذشت و او را مصؤون در عقب یک محل اندکی مصئون بیرون کشید."

خود گیونتا دوبار هدف آتش دشمن قرار گرفت اما وی به گلوله باری ودفاع دوام میداد وقتی او دوست نزدیکش را دید که توسط دو تندرو بزمین کشان کشان برده میشد گیونتا هردو را بضرب گلوله بقتل رسانید بعد تا وقت رسیدن گروه داکتران نزد دوست باقی ماند واز وی مراقبت کرد. اما نتوانست او را نجات دهد.

آقای اوباما گفت مدالی را که وی تقدیم کرد آزمونیست به شجاعت غیر عادی گی وینتا، به والدین و جامعۀ ایالت مرکزی آیووای امریکا جایی که وی رشد یافته . به قوای نظامی که او را تربیه نموده و مردان وزنانیکه در پهلوی وی خدمت کرده اند.

چندین عضو دیگر قوای نظامی از جنگ عراق وافغانستان بعد ازکشته شدن شان درآن جنگها مدال افتخار گرفته اند.

XS
SM
MD
LG