لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین نفوس شماری پس از دو دهه در پاکستان آغاز شد


سرشماری امسال هفتاد روز طول خواهد کشید، ۱۸۰ میلیون دالر هزینه خواهد داشت
سرشماری امسال هفتاد روز طول خواهد کشید، ۱۸۰ میلیون دالر هزینه خواهد داشت

پاکستان، پس از تقریباً دو دهه، امروز بار دیگر احصائیه گیری نفوس اش را آغاز کرد. این سرشماری، از لحاظ سیاسی، نقطۀ عطفی در إصلاحات بعدی به سطح کشور پنداشته می شود.

نفوس پاکستان، سریعاً در حال رشد بوده و اکنون، با حدود دوصد میلیون نفر در آن، ششمین کشور پرنفوس جهان شمرده میشود.

آخرین باری که در پاکستان احصائیۀ گیری عمومی صورت گرفته بود، سال ۱۹۹۸ بود، اما اخیراً طی چند سالی، نفوس شماری به دلایل مشاجرات سیاسی روی آن، به تأخیر افتاد.

این سرشماری هفتاد روز طول خواهد کشید، ۱۸۰ میلیون دالر هزینه خواهد داشت، و برای پاکستان، که در آن فساد و ادارۀ غیرمؤثر وجود دارد، آزمون بزرگی خواهد بود.

بیش از سه صد هزار نفر در آن موظف بوده و پنجاه و پنج میلیون فورمه مهیا شده است. حکومت تأکید می ورزد که در این احصائیه گیری، هر کس شمارش خواهد شد، حتی مهاجرین قانونی و غیرقانونی.

نتایج سرشماری، اساسی برای اصلاح مرز های سیاسی، تخصیص کرسی های پارلمانی، و تعیین سهم ایالات در بودجۀ فدرال را تشکیل خواهد داد. گمان میرود که قدرت سیاسی ایالت پنجاب، به دلیل بلند نرفتن میزان نفوس آن، کاهش یابد.

بلوچ ها نیز در هراس اند که به دلیل افزایش تعداد پشتون ها در ایالت بلوچستان، منجمله افغانهایی مهاجری که تشخیص هویت ملی شان در آنجا دشوار می باشد، بلوچ ها در ایالت خود شان، ممکن اقلیت مشخص شوند.

همچنان مسئولان احصائیه گیری گفته اند که اردوی پاکستان، در این سرشماری، نقش ناظر خواهد داشت، اما ملل متحد از بابت نقش موازی اردو در جمع آوری معلومات، ابراز نگرانی کرده است.

از سوی دیگر، در فورمه های احصائیه گیری، از جمله هفتاد و چهار زبان مروج در پاکستان، فقط ۹ زبان درج است که این نکته، انتقاد ها را برانگیخته است.

XS
SM
MD
LG