لینک های دسترسی

شیوع امراض ناشی از سیلاب در پاکستان


مقامات امور امداد رسانی میگویند، شیوع امراض مختلف، آصیب دیدگان سیلاب های مرگبار در پاکستان را با خطراتی تازه یی مواجه ساخته است.

مقامات بروز جمعه گفتند، فقدان آب پاک آشامیدنی، امراض سیستم هاضمه، اسهال و امراض جلدی را بیشتر ساخته است.

کارمندان امور امداد هشدار میدهند که این امراض ممکن است رقم تلفات ناشی از دو هفته سیلاب در پاکستان را از ۱۶۰۰ بیشتر سازد.

وزارت خارجه پاکستان بروز جمعه گفت، بان کی مون، سر منشی ملل متحد بروز شنبه به پاکستان میرسد. او مورد مساعی امداد رسانی صحبت خواهد کرد.

ملل متحد خواستار ۴۶۰ میلیون دالر شده است تا برای مردم کمک های عاجل به شمول غذا، سر پناه و آب پاک فراهم سازد. سخنگوی ملل متحد گفته است یک ربع پاکستان ازین سیلاب ها متضرر شده است.

XS
SM
MD
LG