لینک های دسترسی

Breaking News

فریبا محمدی: آگاهی مردم در مورد واکسین پولیو بیشتر شده


فریبا از پانزده سال به اینسو به حیث رضاکار در برنامۀ تطبیق واکسین کار می کند

کارمندان رضا کار برنامۀ تطبیق واکسین پولیو میگویند که مردم در مقایسه به سال های گذشته آگاهی بیشتری در مورد واکسین پیدا کرده و در حال حاضر رضا کاران کمتر با مخالفت مردم مواجه می شوند.

فریبا محمدی خانمی است که از ۱۵ سال در بخش واکسیناسیون به ویژه واکسین پولیو در شهر کابل کار کرده است.

خانم فریبا می گوید که در سال های نخست زمانی که به پشت دروازه های مردم میرفت با مشکلاتی زیادی مواجه میشد و مردم بعضاً حاضر به واکسین کردن اطفال شان نمی شدند.

فریبا که در این مدت به پشت دروازه های بیشماری رفته و اطفال زیادی را واکسین کرده تجارب و خاطرات تلخ و شیرین را بازگو می کند.

این کارمند رضا کار واکسین پولیو گفت"مشکلات در اوایل بسیار زیاد بود بعد از پخش اعلانات از طریق رادیو ها وتلویزیون ها در مورد واکسیناسیون تااندازۀ مشکلات ما کم شد. در سالهای اول مردم در مورد تطبیق واکسین معلومات نداشتند و برای ما مشکل ایجاد میشد. در پشت خانه میرفتیم رد میکردند ومی گفتند که این نسل را از بین میبرد بعضی ها تبلیغ می کردند".

فریبا افزودکه هر چند کارمندان صحی در مورد واکسین به مردم آگاهی هم میدادند اما باز هم برخی از والدین از واکسین کردن اطفال شان خود داری می کردند اما اکنون مشکل کمتر شده است.

او می گوید زمانی که درب خانه های مردم را میزد با پیش آمد های گوناگون رو به رو می شد.

خانم محمدی گفت"بعضی بسیار به احترام ودوستانه با ما برخورد می کردند و برخی هم بسیار زشت و بسیار وضعیت خراب میکردند اما با وجود برخورد نامناسب باز هم برای شان تشریحات میدادیم تا که رضایت پیدا میکرد و طفل شان را واکسین میکردیم."

تغیر رفتار مردم پس از ۱۵ سال

فریبا میگوید که نسبت به ۱۵سال گذشته اکنون مردم با شنیدن صدای واکسیناتور اطفال شانرا میاورند تا واکسین شوند.

اما او تایید می نماید که در حال حاضر هم هنگام رفتن به پشت دروازه های مردم بعضاً به مشکلاتی رو به رو می گردد.

فریبا گفت"بعضی وقت بسیار کم کم که یا دراطراف می باشند یا از ولایت ها که آگاهی نمیداشته باشند یک کمکی مشکلات میداشته باشیم "

فریبا میگوید که در مرکز کابل چنین مشکلاتی اکنون وجود ندارد و گفت"کسانیکه درمرکز کابل هستند چون در تلویزیون ها میشنوند هر جای که میرویم می گویند واکسین شروع شده چرا نیامده چرا دیر کردین و مردم خوش هستن که ما برویم و واکسین را تطبیق کنیم."

فریبا از مادران می خواهد که با تیم های واکسیناسیون همکاری نمایند.

"کوشش کنند که غفلت نکنند و زود تر با نفر های ما که پشت دروازه های شان میروند همکاری کنند."

کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال هفته گذشته برای سه روز در شهر کابل وسایر ولایات به استثنایی ولایت کندهار آغاز گردید ودرحدود 9 میلیون طفل پایین تراز پنج سال واکسین پولیو یا فلج اطفال شدند.

XS
SM
MD
LG