لینک های دسترسی

Breaking News

قربانی پولیو، درد و رنج خود را حکایت می کند


کرشمه، معاون فزیوتراپی در شفاخانۀ صلیب سرخ

کرشمه دختر جوانی است که فلج است. اما وی به خاطر کدام مشکل ستون فقرات و یا ضربه و تصادم، فلج نشده بلکه زمانی که یک و نیم سال داشت، به خاطر ابتلا به ویروس پولیو، فلج شده است.

بانو کرشمه که ۲۲ سال دارد و اکنون به حیث فیزیو اسیستانت در شفاخانه صلیب سرخ ایفای وظیف می کند می گوید"یکنیم ساله بودم که تب شدید پیدا کردم وتا سه و نیم سال که شدم راه رفته نمی توانستم."

این معاون فزیوتراپی به رادیوآشنا گفت که پس از گذشت آن همه سال "خانواده ام متوجه شد که راه رفته نمی توانم مرا پیش داکتر بردند و فهمیدند که پولیو است و از یک و نیم سالگی من فلج شدیم."

کرشمه می گوید درهنگامی که نوجوان بود با مشکلات زیادی در اجتماع و مکتب روبرو شده بود اما هیچ وقت روحیه اش را نباخت و با تمام مشکلات مبارزه کرد.

این بانو می گوید که نگذاشته است "این مسایل و حرف ها مانع پیشرفت من شوند لذا با خود گفتم که درس میخوانم تا در آینده در شفاخانۀ صلیب سرخ داکتر شوم"

امروز کرشمه به این آرزوی خود رسیده است اما می گوید" وقتی نوجوان بودم بیشتر احساس مایوسی می کردم. وقتی مکتب میرفتم بعضی ها مزاحمت می کردند و بعضی چیزهای می گفتند اما من به خود هیچگاه این حس را راه ندادم که ناتوان هستم ویا معلول استم."

کمک و حس همدردی با سایر معلولین

کرشمه درحالیکه با یک تن از افراد دارای معلولیت در باره ای مشکلش صحبت می کرد گفت زمانی که افراد دارای معلولیت به این شفاخانه مراجعه می کنند و وی به آن افراد کمک می کند، خیلی احساسی راحتی مینماید و فراموش می کند که خودش نیز یک فرد دارای معلولیت است.

بانو کرشمه می کوشد"ازوقتیکه خودم اینجا آمدیم احساس نمیکنم که کدام مشکل داشته باشم و با دیگران می توانیم و می خواهم با مهربانی زیادتر کمک کنم با یک کسی که هم جنس من است ومشکلی مرا دارد کمک میکنم و بسیار خوش هم استم."

کرشمه از خانواده ها می خواهد برای طفل دارای معلولیت شان که از اثر پولیو و یا امراض دیگر معیوب ومعلول شده اند احساس ناتوانی ندهند و آنان را تشویق کنند تا بتواند به تحصیلات شان ادامه داده درفعالیت های اجتماعی سهم گیرند.

بانو کرشمه از والدین می خواهد که در قسمت تطبیق واکسین اطفال شان غفلت نکنند تا هرگز به سرنوشت معلولیت دچار نگردند.

"تمام آینده یک طفل به دو قطره واکسین است باید در واکسین اطفال غفلت نکنند و در هر حالتی که باشند، خواب و یا بیدار واکسین نقص ندارد و باید اطفال شان را واکسین کنند."

کرشمه می گوید در هر جایی که میرود و مادران را با اطفال شان می بیند به آنان میگوید که درقسمت واکسین اطفال شان دقیق باشند تا فلج نگردند.

پولیو بیماری است که تداوی ندارد و فقط با چکاندن دو قطره واکسین در دهن طفل تان میتوانید که از فلج شدنش جلوگیری نمایید.

XS
SM
MD
LG