لینک های دسترسی

Breaking News

وضع آزادی مطبوعات در جهان


وضع آزادی مطبوعات در جهان

در گزارش تازه که از جانب خانۀ آزادی پاکستان، لبنان، اندونیزیا افریقای جنوبی و چند کشور دیگر به بررسی گرفته شده، حکومات با وضع قوانین مقیدتر می خواهند آزادی رسانه ها را محدود کنند.

هدف از دریافت اجازه نامۀ کار مطبوعاتی در سطح بین المللی آگاهی دهی حکومت از آغاز فعالیت یک رسانۀ خصوصی می باشد. اما در گزارش این سازمان حمایت از آزادی رسانه های روسیه به گونۀ مثال ذکر شده که ولادیمیرپوتین رهبر روسیه در آغاز کار خود قوانینی را بر رسانه ها وضع کرد که آنها را از نشر مطالبی تهیه شده در خارج باز داشت.

کرین کارلیکر یکی از مسؤولین ادارۀ خانۀ آزادی در واشنگتن گفت حکومات از طُرُق دیگر محدود ساختن رسانه ها صحبت کرد.

او گفت محدودیت بر رسانه ها در این کشور ها همه گیر است و ادارات تنظیم کننده تحت ادارۀ مکمل حکومات می باشد. خبرنگاران با تهدید مواجه می باشند.

کارشناسان امور مطبوعات از خود سانسوری و عدم قوانین نیز شکایت دارند. انور اقبال خبرنگار پاکستان مستقر در واشنگتن که در نشست خانۀ آزادی اشتراک کرده بود، ابراز عقیده می کند که خبرنگاران باید در داخل یک محدوده کار کنند.

او گفت داشتن قوانین و محدودیت خوب نیست، اما قانون برای ما حدود کاری درست را مشخص می سازد، اما نبود قانون مشکل را مغلق تر می سازد.

باوجود پیشرفت ها در عرصۀ تکنالوژی مانند گسترش استفاده از انترنت و صفحات اجتماعی و شریک سازی اخبار و معلومات در فیسبوک، تویتر و تیلفون همراه، وضع محدودیت ها حتی در کشور های قسماً آزاد به مثابۀ تهدید جدی پنداشته می شود.

در گزارش خانۀ آزادی پیشنهاد شده است که طرفداران رسانه ها باید نظارت بر ادارات تنظیم کنندۀ حکومتی را ادامه دهند و تخطی های مطبوعاتی با معیار های جهانی را نیز گزارش دهند. توجه خاص بر روش های ثبت و راجستر رسانه ها و فسخ اجازۀ کار رسانه یی توسط حکومات مبذول گردد.

در پیشنهادات این نهاد همچنان آمده است که سازمان ها و راهکار های خودگردانی باید ایجاد و تقویت گردد که از حمایت حکومت و سکتور خصوصی برخوردار اند.

در نهایت حامیان رسانه های آزاد باید با در نظر داشت تغییرات فضای رسانه یی و پیشرفت های تکنالوژی، روش فراگیری را غرض رسیدگی به مقتضیات انواع رسانه ها و قواعد مورد نیاز ترغیب کنند.

XS
SM
MD
LG