لینک های دسترسی

Breaking News

پاسخی به نامۀ سرگشاده به رئیس جمهور اوباما


پاسخی به نامۀ سرگشاده به رئیس جمهور اوباما

مایکل هف برای نشریۀ هفتنگتن پُست نوشته است که گروهی از متخصصین مجرب امور افغانستان نامۀ را به رئیس جمهور اوباما تحریر نموده اند که شامل کاهش سرعت جنگ و تقسیم قدرت با طالبان است.

این طرح از جانب افرادی پیشنهاد شده است که آماده اند راه حل کارا را با در نظر داشت نیازمندی های ایالات متحده، متحدین غربی، و مردمان متأثر افغانستان و پاکستان تقدیم میکنند.

نویسنده اظهار عقیده کرده نگاشته است که متأسفانه زمانی که بحث در مورد افغانستان و طالبان تمرکزمیابد، ادعا ها بر اساس برداشت های نادرست صورت میگیرد، همانگونه که در آغاز صورت میگرفت و منجر به ایجاد گروهی چون طالبان گردید.

نویسنده در مورد گذشتۀ موقف ایالات متحده در ارتباط با طالبان نوشته است که در جریان ریاست جمهوری بل کلنتن، فشار بیشتر بالای حکومت بود تا رژیم طالبان را رسمیت دهد که با تلاش و کمک پاکستان ادارۀ اراضی افغانستان را بدست آروده بود. شناخت طالبان بحیث گروه داخلی همه را "احمق" ساخت که به آنها اعتماد نمودند و بعد از بدست آوردن اقتدار، آن گروه مشغول بی رحمی ها علیه زنان شدند و تلاش میکردند نفوس غیر پشتون افغانستان را محو نمایند. اکنون دوباره ادعا میشود که آن گروه حرکت ملی و داخلی است.

نویسنده فراتر ازین رفته ادامه داده است که هیچ تفاوتی بجز پیشرفت های نظامی، در طالبان سال های 90 و کنونی وجود ندارد. نویسنده سؤال میکند که چرا گروهی از متخصصین برداشت های نادرست را باور میکنند.

در مطلب هفنیگتن پُست آمده است که حل مشکل در دریافت راه های کوتاه مدت نه، بلکه در خود روند میباشد – روندی که از صفر شروع شده و مسئولیت آیندۀ افغانستان را بدوش خود افغان ها واگذار نماید.

اکنون زمان آن فرا رسیده تا طرز تقرب معیاری را ترک نمود، که عبارت از تمرکز بر امنیت مشترک ناتو و ایالات متحده در بدل منافع ملی افغانستان میباشد. در عوض باید نکتۀ تمرکز ، مردم افغانستان و مسئولیت دهی به آنان باشد.

XS
SM
MD
LG