لینک های دسترسی

برگشت موفقانۀ سیفنۀ سیوز


برگشت موفقانۀ سیفنۀ سیوز

یک سفینۀ سیوز روسی، که سه فضانورد را از ایستگاه بین المللی فضایی نقل میداد، سالم و بی خطر به زمین فرود آمد.

مقامات أمور فضایی روسیه میگویند، این سفینۀ نوع سَیوز، امروز جمعه بر محل تعیین شده اش در جمهوریت قزاقستان، بر زمین نشست.

سرنشینان این سفینه، دو فضانورد روسی به نام های اندری بوریسینکو و الکزندر ساموکوتییف و یک فضانورد امریکایی به نام ران گاران بودند. برگشت مصئون این سیفنه به تعقیب چندین واقعۀ ناگوار در سیستم فضایی روسیه رخ میدهد.

در حال حاضر سه فضانورد، که یکی آن امریکایی، یکی جاپانی و دیگری روسی می باشند، در ایستگاه بین المللی فضایی بسر میبرند.

XS
SM
MD
LG