لینک های دسترسی

Breaking News

روسیه در آستانۀ بحران اقتصادی


ربل روسی نیز بهای خود را در برابر ارز های خارجی از دست داده است

حکومت روسیه برای نخستین بار تصدیق کرد که آن کشور سال آینده وارد بحران اقتصادی خواهد شد. ترکیبی از تحریم های غرب و افت بهای نفت صادراتی روسیه زمینه ساز این بحران شده است.

وزارت اقتصاد روسیه روز سه شنبه پیش بینی کرد که درآمد ناخالص داخلی آن کشور که در سال روان ۱.۲ در صد رشد داشت، حدود ۰.۸ در صد رکود خواهد داشت.

انتظار می رود که درآمد کالا های مصرفی روسیه در سال ۲۰۱۵ برخلاف پیش بینی های قبلی ۲.۸در صد رکود داشته باشد، هرچند که پیش بینی شده بود که درآمد کالا های مصرفی آن کشور ۰.۴ درصد رشد خواهد داشت.

در حالیکه بازار های روسیه به دنبال نشر خبر پسگرد اقتصاد آن کشور شاهد رکود بوده است، انتون سلوانوف، وزیر مالیۀ آن کشور گفته است که پیش بینی های جدید غم انگیز است. او گفت که این تخمین ها پیش از وقت است و هنوز هم باید روی آن غور شود.

نا بسامانی اقتصادی روسیه از بهای پایان نفت که جزء عمدۀ صادرات و پشتوانۀ بودجۀ دولتی آن کشور است و نیز از تحریم های غرب به خاطر نقش مسکو در بحران اوکراین ناشی می شود.

تحریم های غرب بانک های روسیه را صدمه رسانده و تمایل به سرمایه گذاری را در آن کشور بی رونق ساخته است. ربل – واحد پولی روسیه – در سال روان بیش از ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داده و نگرانی ها را در مورد افزایش تورم ایجاد کرده است، وضعیتی که می تواند مصارف را نیز در آن کشور زیان برساند.

نشر این تخمین اقتصادی جنبش بازار روسیه را که رونق نسبی به خود گرفته بود به عقب راند. ربل روسی ۳.۵ در صد ارزش خود در برابر دالر امریکایی از دست داد و پس از چاشت سه شنبه یک دالر امریکایی با ۵۳ ربل روسی تبادله می شد.

وزیر مالیۀ روسیه گفت که کم ارزش شدن ربل و میزان کنونی تبادلۀ اسعاری آن با کاهش نرخ نفت ارتباط دارد که اکنون یک بیرل آن به ۶۰ دالر به فروش می رسد. نرخ جهانی نفت برنت روز سه شنبه به ۷۰دالر فی بیرل می رسید.

روسیه ابزاری چون میزان بی نهایت پایان قروض و ذخایر قابل ملاحظۀ ارز های خارجی را برای برقراری توازن اقتصادی خود دارد، اما اتکای شدید به صادرات نفت و انزوای فزایندۀ سیاسی که با خطر کاهش سرمایه گذاری خارجی توأم است، روسیه را بیشتر به سوی پرتگاه بحران اقتصادی می کشاند.

تحلیلگران اقتصادی مستقر در مسکو می گویند کاهش ارزش ربل و ارزان شدن نفت خود ضربۀ شدیدی را به جلب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی روسیه وارد می کند. از سویی هم به گفتۀ آنان تورم پولی ناشی از بی بها شدن ربل اعتماد مصرف کنندگان و فعالیت های تجارتی را خدشه دار خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG