لینک های دسترسی

برفباری شدید در بدخشان؛ 14 تن کشته و 5 تن زخمی


برفباری شدید در بدخشان؛ 14 تن کشته و 5 تن زخمی

درپی برف باری های سنگین که ازمدت ده روزبدین سودرنقاط مختلف ولایت بدخشان ادامه داشت شب گذشته و امروز در نتیجه وقوع برف کوچ ها درولسوالی های راغستان، کوهستان، یفتل و یاوان 14 تن هلاک 5 تن مجروح 70 منزل مسکونی زیر آواربرف
قرارگرفته و 550 رأس مواشی ازبین رفته است و راه مواصلاتی چندین ولسوالی تاکنون به روی ترافیک مسدود می باشد.
عبدالمعروف راسخ مسؤول دفترمطبوعاتی ولایت بدخشان به رادیو آشنا گفت "متأسفانه برف باری های سنگین ووقوع برف کوچها تلفات جانی ومالی رادرقبال داشت که قوای بشری فعلاً مصروف بیرون آوردن اجساد قربانیان میباشند."
اواضافه کرد "پنچ تن درولسوالی راغستان پنچ تن درولسوالی کوهستان سه تن درولسوالی یفتل ویک تن درولسوالی یاوان هلاک گردیده پنج تن مجروح 70 باب منزل مسکونی درولسوالی اشکاشم زیر آواربرف قرارگرفته و 550 رأس مواشی در ساحات مختلف
ولسوالی های یفتل شهربزرگ یمگان ازبین رفته اند راه مواصلاتی 4 ولسوالی درساحه صوفیان ولسوالی وردوج نسبت برف کوچ سنگین مسدودگردیده است تلاش ها جهت بیرون آوردن اجسادقربانیان ادامه داشته وراه مواصلاتی ولسوالی های تیشکان ارگو درایم
خاش به کمک قوای بشری درحال بازگشایی قراردارد همچنان ساکنان 70 باب منزل که درزیر آوار برف درولسوالی اشکاشم قرار گرفته بودند به کمک پولیس سرحدی مؤسسات خیریه وهمکاری نیروهای کشورتاجکستان به طورسلامت بیرون آورده شدند وخوشبختانه ماتلفات جانی دراین ساحه نداشتیم."
باید گفت برف باری های سنگین ده روزاخیردرولایت بدخشان بی سابقه بوده تلفات انسانی ممکن درساحات مختلف این ولایت نسبت نبود خطوط مخابراتی وقطع راه های مواصلاتی افزایش یابد همچنان نبود وکمبود مواد اولیه غذایی ازمشکلاتی عمده باشنده گان
ولسوالی های یادشده میباشد که نیاز به توجه جدی مؤسسات خیریه ودولت افغانستان دارد.

XS
SM
MD
LG