لینک های دسترسی

Breaking News

خودکشی در ایالات متحده امریکا افزایش یافته است


آمار خودکشی در امریکا در سالهای ۲۰۰۶ که آغاز مشکلات اقتصادی و بحران مالی جهان بود، بیش از هر وقت افزایش داشت.

پژوهش جدید مرکز کنترول و جلوگیری امراض ایالات متحدۀ امریکا نشان می دهد که آمار خودکشی در این کشور از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.

آمار جدید نشان می دهد که در سال ۲۰۱۴ میلادی ۴۲۷۷۳ نفر در ایالات متحده خودکشی کرد که در این میان ۹۶۶۰ زن و ۳۳۱۱۳ مرد شامل می باشد. حالانکه آمار مجموعی خودکشی در سال ۱۹۹۹ میلادی ۲۹۱۸۹ نفر بود که در آن ۵۷۴۱ زن و ۲۳۴۵۸ مرد شامل می شد.

آمار خودکشی در ایالات متحدۀ امریکا

یافته های کلیدی:

آمار خودکشی در ایالات متحده از ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ میلادی ۲۴ درصد افزایش یافته است، افزایش شدید در سال ۲۰۰۶ مشاهده شده است.

خودکشی بین مردان و زنان امریکایی و در همه محدوده های سنی ۱۰ – ۷۴ سالگی افزایش داشته است.

آمار خودکشی بین مردان سیاهپوست امریکایی کاهش یافته است.

معمولترین روش خودکشی استفاده از اسلحۀ گرم بوده است؛ طوریکه ۵۵.۴ درصد مردان و ۳۴.۱ درصد زنان به ضرب گلوله خودکشی کرده اند.

آمار خودکشی به وسیلۀ اختناق یا خفه ساختن در میان مردان و زنان در مقایسه با سال ۱۹۹۹ افزایش یافته است.

این پروهش نشان می دهد که پس از سال ۲۰۰۶ که آغازگر مشکلات اقتصادی و پیش مقدمۀ بحران اقتصادی ۲۰۰۸ بود، آمار خودکشی به شدت افزایش یافته بود.

از رهگذر جنسی تفاوت سنتی آمار خودکشی میان زنان و مردان امریکایی کمتر شده است، در حالیکه مردان معمولاً بیشتر از زنان خود کشی می کنند، شمار زنانی که اقدام به خودکشی می کنند نیز در یافته های این پژوهش افزایش یافته است. تنها کاهش آمار خودکشی در میان مردان ساهپوست دیده شده است.

خودکشی در میان مردان زیر سن ۷۵ سال، بر بنیاد یافته های این پژوهش، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ میلادی ۴۳ درصد افزایش را نشان می دهد. به همین سال آمار خودکشی در این محدودۀ زمانی در میان زنان ۴۵ تا ۶۴ ساله افزایش ۸۰ درصدی را نشان می دهد.

روشهای خودکشی نیز در ایالات متحده تغییر یافته است. حدود ۵۵درصد مردان امریکایی در سال ۲۰۱۴ به ضرب گلوله خودکشی کرده اند، همچنان این پژوهش افزایش این روش را در نزد زنان نشان می دهد، طوریکه ۳۱ درصد زنان توسط گلوله خودکشی کرده اند که پس از تسمم با زهر (۳۴ درصد) در ردۀ دوم روشهای خودکشی قرار دارد.

مرکز کنترول و وقایۀ امراض ایالات متحده همچنان گزارش داده است که اختناق یا خفه ساختن در مقایسه با سال ۱۹۹۹ اکنون به روش معمولتر خودکشی مبدل شده است.

آمار خودکشی در ایالات متحده در حالی افزایش یافته و به دهمین عامل مرگ مبدل شده است که بر اساس گزارش‌های مرکز کنترول و وقایۀ امراض ایالات متحدۀ امریکا میزان مجموعی مرگ و میر در میان امریکایی ها کاهش یافته است.

XS
SM
MD
LG