لینک های دسترسی

تداوم درگیری ها در سوریه


تداوم درگیری ها در سوریه

رسانۀ خبری رسمی سوریه مشعر است که عساکر دولتی به روز یکشنبه با افراد مسلح در شمال آن کشور در حالی برخورد نمودند که انتقادات بین المللی پیرامون سرکوبی ظالمانۀ احتجاج کنندگان توسط حکومت، بیش از حد افزایش یافته است.

حکومت سوریه گروه های جنایت کار را به کشتار نیروهای امنیتی متهم نموده است. رسانۀ دولتی میافزاید که عساکر برای مقابله با گروه های جنایت کار در داخل و اطراف شهر موضع گرفته اند.

شهرک نزدیک به سرحد ترکیه از چندین روز به این سو مرکز عملیات های نظامی بوده است. هزاران تن از هراس کشت و خون به ترکیه فرار نموده است.

ایالات متحده به روز شنبه حکومت سوریه را به ایجاد بحران بشری در شمال آن کشور متهم نموده و از دمشق خواست تا به خشونتی خاتمه بخشد که احتجاج کنندگان را هدف قرار میدهد.

XS
SM
MD
LG