لینک های دسترسی

Breaking News

سوء تغذیه دلیل افزایش مرگ و میرکودکان در افغانستان


مسئوولین ادارۀ صندوق وجهی بین المللی سازمان ملل متحد برای اطفال، در یک نشست آگاهی دهی گفتند که دلیل مرگ و میر کودکان درافغانستان بیشتر از اثرسوء تغذی است. آنها وضع صحی اکثراطفال را که با سوء تغذی مواجه هستند ، تأسف بارعنوان کردند.

معاون این اداره از رسانه ها و پوهنتون ها در کابل خواست تا درجهت آگاهی دهی به مادران و جلوگیری از مبتلا شدن اطفال به سوء تغذی با وزارت صحت عامه و اداره یونیسف همکاری نمایند.

فیض الله کاکر مشاور صحی رئیس جمهورگفت : سوء تغذی در افغانستان سبب شده است تا بسیاری ازاطفال تلف شوند. وی علاوه کرد که درحال حاضر در افغانستان ۵۰ درصد از کودکان که میمیرند در نتیجه همین بیماری بوده است.

آقای کاکرگفت یگانه راه کاهش ابتلا به سوء تغذی در میان اطفال پیگیری واکسین های لازم برای طفل و مراقبت مادران از اطفال شان به گونۀ درست است.

سوء تغذی ازجمله امراضی است که از سبب فقدان یا کمبود مواد غذایی اساسی بروز میکند که عوامل موثر برای جلوگیری از آن تداوم شیردهی اطفال و مراقبت از رشد کودکان شیر خواربا تغذیه مناسب عنوان شده است.

شیر مادر با تاثیر اعجاب انگیز بر سلامت طفل و مادر باعث کاهش مرگ و میر کودکان و نیز صرفه جویی اقتصادی در میان خانواده شده و به عنوان یکی از طرق اساسی در تأمین رشد و بقای اطفال ، مورد توجه سازمان جهانی صحت و یونیسف قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG