لینک های دسترسی

احتمال رویارویی ایران با تعزیرات شدیدتر


دستگاه استخراج نفت ایران

با اقدام اتحادیۀ اروپا بر رای دهی روی تحریم تورید نفت ایران به روز دوشنبه، گیدو ویسترویل وزیر خارجۀ آلمان می گوید جامعۀ بین المللی ایران را در توسعه و ساخت سلاح اتمی اجازه نخواهد داد.

"حکومت در تهران تخطی از تعهدات بین المللی آن کشور روی شفافیت در برنامۀ هسته یی اش را ادامه می دهد. ما راه دیگری جز وضع تعزیرات شدید تری که منابع مالی برنامۀ هسته یی را هدف قرار دهد، نداریم. یک موضوع روشن است: دروازه ها جهت مذاکره و گفتگوی جدی باز است، اما شرط سلاح اتمی ایران قابل پذیرش نمی باشد."

وی افزود هدف نهایی روشن است: جلوگیری از مسلح شدن ایران با سلاح اتمی. که نه تنها به منظور محافظت اسراییل می باشد بلکه جهت حفظ توازن قدرت در منطقه نیز است.

وزیر خارجۀ آلمان این اظهارات را بعد از دیدار با هلری کلنتن همتای امریکایی اش بیان داشت. وزیر خارجۀ ایالات متحده می گوید پیگیری سلاح اتمی و آنچه وی آنرا " تحریک بدون نیاز" ایران در قبال مسدود نمودن تنگۀ هرمز می خواند، این کشور را در مسیر خطرناکی قرار می دهد.

"ایران راهی برای انتخاب دارد. این کشور می تواند به روی میز مذاکرات حاضر شود، چنانچه ما به طور مداوم به آنها واضح ساخته ایم. نگرانی های را که جامعۀ جهانی در حال حاضر در قبال برنامۀ هسته یی آنکشور داشته و با فشارروزافزون و وضیعت انزوایی که قرار دارد بیان کرده ایم."

ایران ظاهراً خریداران دیگری را جستجو خواهد کرد. تحلیل گران صنعتی انتظار دارند چین و هند روی کاهش قیمت فروش تیل با ایران مذاکره کنند. این موضوع می تواند تورید کنندگان نفت را کاهش داده و ارزش پول ایران را در آینده تضعیف بخشد.

XS
SM
MD
LG