لینک های دسترسی

کاهش در میزان گرسنگی در سطح جهان


تعداد اشخاصیکه در سراسر جهان با گرسنگی مزمن مواجه اند برای اولین بار در 15 سال گذشته از یک میلیارد تن کاهش یافته است.

سازمان غذا و زراعت ملل متحد بروز سه شنبه دلیل این کاهش را بهبود در وضع اقتصادی و کاهش قیمت مواد غذایی عنوان کرد.

ولی این نهاد اذعان داشت که در حدود 925 ملیون تن در جهان موجود است که با گرسنگی مواجه بوده، و اکثریت آنها در کشور های روبه انکشاف زندگی مینمایند.

رئیس این سازمان گفت بخاطر سؤ تغذی، در هر شش ثانیه یک طفل جان خود را از دست میدهد.

کاهش در سؤ تغذی مخصوصاً در آسیا گزارش شده که تقریباً 80 میلیون تن از تعداد افراد گرسنه کاهش یافته است.

XS
SM
MD
LG