لینک های دسترسی

Breaking News

گیتس: "امریکا با افغانستان پایگاهای مشترک می خواهد"


گیتس: "امریکا با افغانستان پایگاهای مشترک می خواهد"

روزنامه واشنگتن پست درشماره هشتم ماه جون مطلبی تحت عنوان "گیتس می گوید امریکا با افغانستان پایگاهای مشترک می خواهد" را به نشر سپرده است.

به نوشته روزنامه رابرت گیتس وزیردفاع امریکا گفته است بعد از آنکه جنگ خاتمه می یابد به جای این که این کشور پایگاهای دایمی درافغانستان داشته باشد امریکا باید حضور دوامدار نظامی درافغانستان را حفظ کرده و درپایگاهایی مشترک قوای افغان نیز جابجا شوند.

واشنگتن پست ازقول رابرت گیتس نوشته که گفته است موجودیت پایگاه نظامی یک کشور در یک کشور دیگر مقناطیس برای جلب مشکل است. روزنامه نوشته است رابرت گیتس که با تلویزیون طلوع صحبت می کرد گفته است که جهت تربیت عساکر افغان و کمک به آنها بهتر است عساکر هر دو کشوردرداخل پایگاهای مشترک جابجا شوند و این کار سبب می شود که اعتراضی از جانب افغان ها نیز اظهار نشود.

گیتس: "امریکا با افغانستان پایگاهای مشترک می خواهد"
گیتس: "امریکا با افغانستان پایگاهای مشترک می خواهد"

روزنامه می نویسد، اکنون که براک اوباما مصروف تعیین تعداد عساکریست که باید درماه جولای از افغانستان خارج شوند و تا ختم سال ٢٠١۴ تمام این قوا از انجا خارج ساخته شود، امریکا درصدد ستراتیژی مشترک با افغانستان می باشد تا برای مدت مدیدی دوام نماید.

واشنگتن پست می نویسد، اوباما گفته است که حضور قوای امریکایی درافغانستان به طور تدریجی کاهش یافته که روابط عنعنوی دیپلوماتیک و کمکهای خارجی جایگزین این عساکر خواهد شد ولی با آنهم یک تعداد نامعلوم عساکر امریکا در افغانستان باقی خواهد ماند.

روزنامه درادامه نوشته است گرچه اوباما به کرات گفته است که درصدد پایگاهای دایمی درافغانستان نمی باشد ولی با آنهم افغانستان و امریکا روی تعداد، ماموریت و موقعیت این عساکر که در افغانستان باقی بمانند به صورت مخفی درتماس اند.

XS
SM
MD
LG