لینک های دسترسی

چانشینی جنرال پترییس "گام مثبت برای ماموریت ایالات متحده در افغانستان"


چانشینی جنرال پترییس "گام مثبت برای ماموریت ایالات متحده در افغانستان"

دیفد توسی، کارشناس امور سیاسی افغانستان در مورد جنرال دیوید پطرویوس که چانشین جنرال مککریستل شده است، خوشبین است.

برکناری جنرال مککرستل حامد کرزی را در کابل نگران نموده است. با وجودیکه آقای اوباما گفته است تغییر فرد باعث ایجاد تغیر سیاست امریکا در افغانستان نیست، ولی به عقیده آقای کرزی جنرال مککرستل کسی است که از سیاست مذاکره با طالبان حمایت میکرد.

دیفد توسی، کارشناس امور سیاسی افغانستان در مورد جنرال دیوید پترییس که چانشین جنرال مککریستل شده است، خوشبین است:

"فکر می کنم این گام مثبت برای ماموریت ایالات متحده امریکا در افغانستان است. ماموریت و ستراتیژی ایالات متحده امریکا در افغانستان منجر به کدام تغییری در انکشور نخواهد شد. تنها برطرف شدن شخص جنرال مککرستل نمی تواند تغییری در ستراتیژی امریکا وارد نماید."

بعضی کارشناسان امور سیاسی افغانستان به این باورند که جنرال مککرستل شخصی بود که روابط خوبی با رئیس جمهور افغاستان داشت. شخصیت او در افغانستان بر مسایل سیاسی اثر گزار بود. جنرال ستنلی مککرستل دارای این خصیصه بود. تلاش های جنرال مککرستل در چوکات ماموریت ایالات متحده در افغانستان نتایج مثبتی داشت. او تنها کسی بود که هماهنگی میان ماموریت های نظامی و ملکی ایالات متحده را تا سر حد معین استراتیژیک به میان آورد. این تلاش ها ماموریت ایالات متحده امریکا را در یک مسیر مناسب سوق داده بود.

وی توانسته بود رضایت مردم را جلب نماید.آقای دیوید توسی آیا جنرال دیوید پتیرویس می تواند چنین گام مثبت را در افغانستان حفظ نماید؟

"جنرال دیوید پترییس، ریس جنرال مککرستل بود و استراتیژیی که در افغانستان طرح شده در جنگ عراق توسط جنرال دیوید پپترییس پیاده شده بود. او موفق ترین طراح ستراتیژی نظامی می باشد. بناً ستراتیژی امریکا با تمام هماهنگی میان رهبران نظامی و ملکی با حمایت قویتر اداره اوباما پیش خواهد رفت. ما در آینده شاهد پیشرفت های چشم گیری خواهیم بود و جنرال دیوید پطیرویس ماموریت را بصورت درست پیش خواهد برد."

اکثریت کارشناسان معرفی جنرال دیوید پترییس را یک گام مبثت برای بهتر شدن ماموریت و هماهنگی بیشتری بین نیرو های ملکی و نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان میپندارند.

XS
SM
MD
LG