لینک های دسترسی

شبکه فایبر نوری تماس میان کارکنان صحی را ممکن می سازد.


امروز تفاهم نامه وصل ۸۷ مرکز صحی و انستیتیوت های صحی را از طریق فایبر نوری به هدف توسعه و بهبود کیفیت خدمات صحی امضا نمودند

XS
SM
MD
LG