لینک های دسترسی

چگونه میتوان با پدیدۀ آلودگی هوا مبارزه کرد؟


هر ماده که وارد هوا شود و خواص کیمیاوی و فزیکی آنرا تغییر بدهد، این گونه تغییر را آلودگی هوا مینامند. سید علم شینواری داکتر وقایه به صدای امریکا عوامل آلودگی هوا را درکشورها ،مختلف ارزیابی نموده و یکی از علل آن را در افغانستان مواد و اشیایی عنوان نمود که در منازل برای پخت و پز استفاده میشود. او گفت آلودگی بیش از حد هوا سبب افزایش بیماری ها میشود و به یک معضل جدی صحی مبدل میگردد.

XS
SM
MD
LG