لینک های دسترسی

چگونگی مبارزه با بیماری جذام


در تداوی بیماری جذام پیشرفت های طبی انقدر گسترش یافته که تا حد زیاد اثرات این بیماری در سراسر جهان کاهش یافته و حتی در بسیاری از کشور ها محو شده است. با اینکه هند در مبارزه با این بیماری دست آورد های فراوان دارد اما تعداد بیماران در انکشور رو به افزایش بوده است

XS
SM
MD
LG