لینک های دسترسی

نقش دواهای سنتی برای سلامتی


تعدادی از مردم به این باور اند که دوا های یونانی یا سنتی به خاطر طبیعی یا سنتی بودن مصئون و بی ضرر است بیائید نظر داکتر سید آقا تره خیل را در مورد مصونیت، کیفیت و فرق این دواها را با دوا های عصری بشنویم.

XS
SM
MD
LG