لینک های دسترسی

مصاحبه با داکتر   عبد الله  وزير خارجۀ  افغانستان بخش اول


داکتر عبد الله وزير خارجۀ افغانستان ميگويد شراکت ستراتيژيک بين ايالات متحده و افغانستان به هيچ وجه عليه کدام کشور سومي نيست بلکه براي جلوگيري از حالتي است که افغانستان دربيش از دو دهۀ گذشته به آن مواجه شده بود. داکتر عبد الله در مصاحبۀ با جليل غني گفت ايالات متحده بموجب اين ياد داشت تفاهمي در انکشاف همه جانبه و پيشبرد دموکراسي در افغانستان کمک مي نمايد. قسمتسي از نقاط عمدۀ اين مصاحبه را تقديم ميداريم

XS
SM
MD
LG