لینک های دسترسی

Breaking News

هالند درمورد قانون اساسي اتحاديه اروپاي راي مي دهند    


راي دهندگان در هالند امروز چهارشنبه در همه پرسي اخير روي قانون اساسي اتحاديه اروپا راي ميدهند. نظر پرسي هاي اخير آراي عامه نشان ميدهد که راي دهندگان هالندي مانند فرانسه اين قانون اساسي را رد خواهند کرد. راي دهي از نگاه قانوني واجب التعميل نيست اما قانون گذاران ميگويند اين راي دهي تصميم مردم را در صورتي که نتابج آن بالاتر از ۳۰ فيصد باشد، نشان خواهد داد. پنج ساعت بعد از آنکه مراکز راي دهي مسدود شد، مراجعه مردم تا ۱۲ فيصد بود که سه پاينت بلند تر از راي گيري پارلمان اروپايي در سال گذشته بود. بسياري از راي دهندگان هالندي ميگويند آنها خوف دارند که يک قانون اساسي سرتاسری اروپا مشکلات اجتماعي را ايجاد خواهد کرد، مشاغل را کم و اجازه مهاجرت را آسانتر ساخته هويت ملي آن کشور را ضعيفتر خواهد ساخت . يان يپتر بالکندي صدراعظم هالند روز سه شنبه راي مثبت مردم را تقاضا کرده گفت رد کردن اين قانون به شهرت هالند بحيث قهرمان وحدت اروپا صدمه خواهد زد. در حدود ۱۲ مليون هالندي درا ين راي گيري واجد شرايط راي دهي هستند. نتايج مقدماتي شام چهارشنبه بوقت محل توقع برده ميشود.

XS
SM
MD
LG