لینک های دسترسی

اردوي ايالات متحده به روش نا جائز در برابر قران در گوانتانامو اعتراف کرده است


اردوي ايالات متحده اعتراف کرده است که قواي امريکايي در مرکز توقيف گوانتاناموي کيوبا در برابر قران رفتار ناجائز نموده اند مامورين وزارت دفاع امريکا ميگويد که انها نه واقعه را کشف کرده اند که در ان تحقيق کنندگان عمدا يا تصادفا در برابر قران بصورت ناجائز رفتار کرده اند اما مامورين صرف پنج واقعه را تائيد ميکنند مقامات ميگويند که توقيف شدگان شکايت کردند که محافظ ها در سال ۲۰۰۲ هنگاميکه تحقيق کنندگان قرار دادي قران مجيد را با لگد زده اند و در سال ۲۰۰۳ آنها ازين رفتار عذر خواستند مامورين ميگويند که محافظين بالون هاي پر از آب را بداخل سلول ها مي انداختند که قران کريم مرطوب ميشد . در يک حادثه ديگر يکي از محافظين دربيرون از پيشاب ميکرد که از طريق هواکش بداخل سيلول پاشيده شده بود مامورين ميگويند که شواهد و اسناد موثق موجود نيست که قواي امريکايي قران کريم را در کمود انداخته باشند اتهامي که مجله نيوزويک گزارش داد و باعث اشتعال شورشهاي مرگبار در افغانستان و اعتراضات در کشور هاي ديگر گرديد

XS
SM
MD
LG