لینک های دسترسی

Breaking News

افزايش در کاربن داي اکسايد و بلند رفتن درجۀ حرارت زمين


ساينس دانان ميگويند افزايش در مقدار کاربن داي اوکسايد در اتمسفير زمين ، کرۀ زمين را گرمتر ساخته است و تا حدود پنجاه سال ديگر ، بلند رفتن درجۀ حرارت ، احتمالا نسل هاي متعدد موجودات زنده را از بين ببرد.

ميکانيزم انتقال کاربن داي اوکسايد به اتمسفير و اينکه چقدر انسان روي گرم شدن سيارۀ اش تاثيري وارد کرده است را درين برنامۀ جوانان بشنويد.

XS
SM
MD
LG