لینک های دسترسی

کولمبو و شورشيان تامل توافق توزيع کمک به مصيبت رسيدگان توفان سونامي رات امضا کردند


حکومت سري لانکا و شورشيان ببرهاي تامل توافقي را جهت توزيع مشترک کمک بين المللي را براي مصيبت رسيدگان توفان امواج بحري سونامي امضا کردند. اين توافق باوجود تحتجاجات شديد منتقديني که ميگويند خطري به حاکميت کشور است، امضا شد. بموجب اين توافق حکومت کولمبو و شورشيان تامل مليارد ها دالر کمک خارجي را براي کساني که از توفان بحري سونامي جان بسلامت برده اند مشترکاً توزيع ميکنند. در توفان ۲۶ دسمبر در سري لانکا ۳۱ هزار نفر کشته و يک مليون نفر بي خانمان شدند. رهبران متنفذ بودائي در سري لانکا و يک حزب قدرتمند مارکسيست با اين توافق مخالف بودند. آنها ميگويند اين اقدام مشروعيت شورشيان در جامعۀ بين المللي بيشتر ساخته و اجنداي جدائي طلبي شان را تقويه کرده بر حاکميت سري لانکا صدمه ميزند. مارکسيست ها روي اين موضوع ۳۹ عضو پارلمان شان را از ائتلاف حاکمه خارج کرده ائتلاف حاکمه را به يک اقليت ۸۱ کرسي در پارلمان ۲۲۵ عضوي مبدل ساختند. اگر ساير احزاب با مارکسيست ها در راي گيري سلب اعتماد همدست شوند حکومت سقوط خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG