لینک های دسترسی

Breaking News

سلڤا کي اير مياردت بحيث معاون رياست جمهوري سودان حلف وفادراي ياد کرد


سلڤا کي اير مياردت، رهبر جنوب سودان بحيث معاون اول رياست جمهوري آن کشور حلف وفاداري ياد کرده جانشين جان گرنگ شد که ماۀ گذشته در يک سانحۀ سقوط هليکوپتر هلاک گرديد. اين قوماندان سابق شورشيان امروز طي مراسمي در خرطوم، پايتخت کشور به جمهوريت سودان حلف وفاداري ياد کرد. او سوگند ياد کرد که از ميراث جان گرنگ پيروي کرده و براي صلح و وحدت کار کند. درين مراسم عمر البشير، رئيس جمهور سودان و علي عثمان طَهَ، معاون دوم رياست جمهوري آن کشور اشتراک کرده بودند. اين مراسم نسبتاً خاموش برعکس مراسم مملو از شور و هلهلۀ تحليف جان گرنگ بود که کمي بيشتر از يک ماه قبل اين وظيفه را اشغال کرد. جان گرنگ در ماۀ جنوري موافقتنامۀ صلحي را امضا کرد که به جنگ داخلي ۲۱ سالۀ سودان خاتمه داد.

XS
SM
MD
LG