لینک های دسترسی

بيانيه هاي جورج بش رئيس جمهور امريکا در رابطه به افزايش کمک هاي جنگي


جورج بش رئيس جمهور امريکا در اين هفته يک سلسله بيانيه هاي را در رابطه به افزايش کمک به جنگ عراق ايراد خواهد نمود. رئيس جمهور بش ابتدا توقفي در ايالت غربي (يوتا) نموده و براي جلب حمايت از سياستش در رابطه به ارتباط جنگ با دهشت افگني، بيانيهٌ ايراد مينمايد. تصميم سفر جورج بش در سراسر کشور بعد از آن اتخاذ گرديد که آراي عامه نشان داد که پشتيباني مردم از جنگ کمتر شده ميرود. در عين زمان يک سناتور برجستهُ حزب جمهوريخواه مي گويد درگيري و مداخله ايالات متحده در عراق، شرق ميانه را بي ثبات ساخته است. سناتور (چک هيگل) به روز يکشنبه به شبکهُ تلويزيون امريکا گفت هرقدر ايالات متحده بيشتر در عراق بماند به همان اندازه بي ثباتي در منطقه بيشتر مي گردد. وي گفت وقت آن رسيده که ايالات متحده راهي را دريابد که چگونه از عراق خارج گردد. (کارل ليون) سناتور دموکرات روز يکشنبه به شبکهُ تلويزيوني CNN گفت حکومت بش بايد پيامي جدي را به بغداد بفرستد که سرنوشت عراق بدست کساني است که قانون اساسي را مي نويسند.

XS
SM
MD
LG