لینک های دسترسی

وفات قاضي القضات ايالات متحده


وليام رينکويست ، قاضي القضات ايالات متحده ، بعد از تقريباً يک سال پنجه نرم کردن بمقابل مرض سرطان تايرويد ، وفات نمود. او ۸۰ سال عمرداشت . رينکويست ازمدت۳۳ سال بدين سو قاضي محکمه عالي و از ۱۹۸۶ ببعد منحيث قاضي القضات آن محکمه ايفاي وظيفه کرد . او دراواخرامروز شنبه در منزل اش دربرون واشنگتن ، در حاليکه فزرندانش درکنارش بودند بدرود حيات گفت . قصرسفيد ميگويد رئيس جمهور بش از درگذشت رينکويست عميقاً متاثر شده ا مروز يکشنبه در مورد بيانيه اي را خواهد کرد . دوره خدمت آگونده ازابرازنظر هاي مخافظه گرايبانه و ابراز نظر هاي او بر قانون اساسي بود . رينکويست باوجود علامات فزاينده مريضي اش در ماه جولائي بياينه اي را پخش ود ر آن ابراز کرد تصميمي براي تقاعد ندارد و وظايف خودرا تا هنگامي که صحت اش اجازه بدهد ادامه خواهدداد . وفات قاضي القفضات ايالات متحده بعد از اعلام تقاعدي قاضي ساندرا دي اوکانار دومين خلا را در کدر قضا ت ۹ گانه محکمه ايالات متحده ايجاد کرده است . رئيس جمهور بش اکنون يک فرصت غير عادي دارد دو تن از ا امريکائييان را تا هنگاميکه حيات دارند در تقريباً عين وقت مقرر کند . در هفته جاري مجلس سناي ايالات متحده جلسه استماعيه اش را بر قبولي جان رابرتس ، قاضي محکمه استيناف فدرالي اولين شخص تعين شده از جانب رئيس جمهور براي پر کردن خلاي اولي آغاز خواهد کرد .

XS
SM
MD
LG