لینک های دسترسی

مبارزه انتخاباتي  در مصر


مبارزات انتخاباتي در نخستين انتخابات در بين چند دراوطءلب رياست جمهوري آن کشور امروز يکشنبه به انجام مي رسد . انتظار مرود حسني مبارک رئيس جمهو ر مصر ، که ۹ رقيب انتخاباتي دارد ، امروز يک اجتماع نهائي حزب برسر قدرت « ديموکراتيک ملي » خودرا در قبل از راي گيري روز چهار شنبه در مصرداير کند . رئيس جمهور مبارک ، باوجود مقابل شدن اش با رقباي انتخاباتي ، وسيعاً فکر مي شود براي پنجمين بار برياست جمهوري کشور اش انتخاب گردد. ايکام نور يکي از مخالفين برجسته مبارک ، اواخر ديروز شنبه و بعد ازآنکه در تمامي مصر مسافرت و مبارزه کرد ه بود ، خطاب به يبک جمعيت در مرکز قاهره بيانيه داد . نور و حزب « گاد» او تا کنون شديدترين مبارزها نتخاباتي را راانجام داده و حکومت مبارک ر امتصف به سالها اختناق ، بحران اقتصادي و بيکاري ساخته است . در ماه فبروري رئيس جمهور مبارک پيشنهاد کرد در عوض نظام سابق انتخابات رياست جمهوري ، که درآن پارلمان يک داوطلب واحد را به ملت پيشنهاد و بعد براي قبولي اش در مصر يک همه پرسي بعمل مي آمد ، انتخابات مستقيم ذريعه مردم با موجوجويت کانديدان بيشتر بعمل آيد .

XS
SM
MD
LG