لینک های دسترسی

تمديد مذاکرکرات  بر پروگرام زروي کورياي شمالي


نمايندگان در مذاکرات بر خواسته و بلند پروازي زوري کورياي شمالي تصميم گرفته اند مذکرات شانرا بر موضوع تا روز يکشنبه تمديد کنند . تازه ترين دور گفت و شنود ها بر پروگلارامن زروي کورياي شمالي انتظار ميرفت امروز شنبه بوقت محل خاتمه يابد اما اينک نمايندگان سعي خواهند کرد بر يک پبيشنهاد تجديد نظر شده براي قبول يک دسته از َصول وپرنسيپ هاي خلع سلاح ، که چين مطرح کرده است ، به گفت و شنود شان ادامه دهند . چين بياينه تجديد نظر شده خودرا بروز جمعه بعد از آن تقديم کرد که مذاکرات بر پروگرام زروي کورياي شمالي بخاطر اين اصرار کورياي شمالي که دولت هاي زيعلاقه به کورياي شمالي بري توليد برق يک کوره زروي آب سب سبک بدهند متوقف ماند . واشنگتن آن تقاضارا رد کرده دليل آنرا سابقه پيونگ يانگ درامر سرپيچي و شکستاندن وعده هاي عدم تکثير و انتشار اسلحه زروي خوانده است . مذاکراه کنندگان روسي ميگويند بياينه تجديد نظرشده چندين توافق و مصالحه را ضم يک مسوده قبلي ، بشمول يک ماده ساخته است که براي کورياي شمالي حق فعاليت هاي زروي ملکي را برسميت ميشناسد . واشنگتن تا کنون به مقابل اين بيانيه تجديد نظرشده عکس العمل نشان نداده است

XS
SM
MD
LG