لینک های دسترسی

منازعه روي پروگرام ذروي ايران در جلسۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در ويانا


منازعه روي بلند پروازي هاي ذروي ايران، آغاز کنفرانس بين المللي انرژي اتومي در ويانا را امروز دوشنبه احتوا کرده بود. رضا آغازاده معاون رئيس جمهور ايران يک قطعنامۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي را محکوم نمود که تهران را به تخطي از مقررات پيمان عدم انتشار سلاح ذروي ملزم نموده وراه را براي احتمال راجع ساختن ايران به شوراي امنيت جهت وضع تعذيرات باز ميسازد. وي گفت اين قطعنامه نشان ميدهد که مسايل به آن حد پوچي ميرسد که سياستکار آن اداره را تحت شعاع قرار ميدهد. گريگوري شولتي نماينده امريکا از اين قطعنامه دفاع کرده گفت اين مسئوليت ايران است تا تعهدات بين المللي اش را رعايت کرده وخوفهايي را که بخاطر پروگرام ذروي اش ايجاد شده از بين ببرد. واشگتن ايران را به استفاده از پروگرام ذروي اش براي مخفي نگهداشتن مساعي توليد سلاح ذروي ملزم مي سازد. تهران ميگويد پروگرام ذروي اش به مقصْد توليد برق ميباشد.

XS
SM
MD
LG