لینک های دسترسی

فاميل رفيق حريري از يافته هاي ملل متحد استقبال کرد


فاميل رفيق حريري صدراعظم فقيد سابق لبنان از يافته هاي يک گزارش ملل متحد که مامورين ارشد امنيتي سوريه و لبنان را بقتل حريري ارتباط ميدهد، استقبال کرد. سعد حريري، پسر رفيق حريري و يک رهبر مخالفين سوريه در پارلمان لبنان امروز در يک بيانيه که از طريق تلويزيون پخش شد گفت که فاميل او خواستار عدالت است نه انتقام. او همچنان تقاضا کرد که اين قضيه بيک ديوان بين المللي که قابليت مجازات مرتکبين را داشته باشد، راجع گردد. در دمشق، يک مامور وزارت خارجه طي يک کنفرانس مطبوعاتي گفت سوريه با تحقيق کنندگان ملل متحد تحت رياست دتلف مهلز، مدعي العموم آلماني همکاري کرده است. او بار ديگر دست داشتن سوريه را در قتل تکذيب کرده گفت اين گزارش يک جانبه بود و مدارکي را ارائه نکرده است. در بيروت، قرار است کابينه اين گزارش را مورد بحث قرار دهد که در يافته تصميم قتل ۱۴ فبروري حريري بدون منظوري مامورين عاليرتبۀ امنيتي سوريه بهمکاري همتاهاي لبناني شان، ممکن نبود.

XS
SM
MD
LG