لینک های دسترسی

ملل متحد ميگويد جهت نجات دادن مردم مصيبت زده در پاکستان بپول نقد ضرورت دارد نه وعده


مامورين ملل متحد ميگويند جهت نجات مصيبت ديدگان زلزلۀ پاکستان بپول نقد ضرورت دارند و بعقيدۀ آنها جامعۀ بين المللي وسعت اين تراژيدي را درک نکرده است.

اين تبصره يک روز بعد ازان منتشر شد که جامعۀ بين المللي براي کمک در راۀ بازسازي پاکستان و کمک بمصيبت ديدگان ۵۸۰ مليون دالر تعهد سپرد. مامورين ملل متحد ميگويند ازين مبلغ صرف ۱۶ مليون دالر براي کمک بمصيبت رسيدگان تخصيص داده شده است.

يان اگلند، انسجام دهندۀ کمک عاجل ملل متحد ميگويد در حاليکه پول براي نجات جان مردم لازم باشد اين درست نيست که آن را براي بازسازي نگهداشت. مامورين ملل متحد نگراني دارند که در حدود سه مليون نفر در هواي آزاد بسر ميبرند و زمستان شديد هماليا چندان دور نيست.

در عين زمان، سازمان صحي جهان ميگويد ۲۲ نفري که از اثر زلزله در پاکستان مجروح شده بودند قرباني مرض تيتانوس شده اند ولي چنين بنظر ميرسد که اوضاع ثبات اختيار کرده است.

از وقت وقوع زلزله بتاريخ ۸ اکتوبر باينطرف از ۱۱۱ قضيۀ تيتانوس گزارش داده شده بود ولي طي دو هفتۀ گذشته صرف از هفت قضيه گزارش داده شده است.

2005

/10/27 12:19:18 pm

XS
SM
MD
LG