لینک های دسترسی

پاکستان و هند گذرگاۀ نهائي را براي کمک در کشمير باز کرد


امروز پاکستان و هند يک گذرگاۀ پنجم و نهائي را در سرحدي که دو کشمير را جدا ميکند، باز کردند تا تدارکات را تبادله کنند. مامورين ميگويند اجازۀ عبور ازين گذرگاه ها براي مردم در يک تاريخ بعدي اعطا خواهد شد. در عين زمان هليکوپترهاي نظامي برتانيه در عمليات وسيع انتقال کمک بمصيبت رسيدگان زلزلۀ ماۀ گذشته در شمال پاکستان، اشتراک کرد. اين هليکوپترهاي نوع شنوک که تازه بمحل رسيده امروز تدارکات را از مظفرآباد، شهر عمدۀ کشمير پاکستان به قريه هاي دور دست انتقال ميدهد. ده ها ادارۀ حکومتي و سازمان امدادي طي کوشش تازه جهت کمک بمصيبت رسيدگان منطقه قبل از فرارسيدن زمستان، يک عمليات مشابه را براه انداخته اند. پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان بار ديگر خواستار کمک بين المللي بيشتر براي مصيبت رسيدگان و بازسازي مناطق زلزله زده شد. او همچنان گفت اين مصيبت فرصتي را فراهم کرده که پاکستان و هند بيک راۀ حل نهائي بمنازعۀ ديرينۀ کشمير برسند. رئيس جمهور پاکستان ميگويد رقم نهائي تلفات زلزلۀ هشتم اکتوبر ۷۳ هزار نفر است.

XS
SM
MD
LG