لینک های دسترسی

اعطاي  داوطلبانه تخمه زنان  کورياي جنوبي براي  تهيه  سلول هاي  نوده اي  نطفه انسان


صد ها تن اززنان کورياي جنوبي داوطلب شده ا ند تا تخمه هاي شانرا جهت تحقيقات و توليد يک نطفه بالمثل يا « کلون » براي استحصال سلول هاي نوده اي از آن ، به « هووان وانگ سونوونگ» ، ساينس دان آن کشور اعطا کنند . بيش از ۷۰۰ زن کورياي جنوبي ظرف دوهفته اخير آمادگي شانرا براي اعطاي تخمه شان ابراز داشته اند هوانگ در هفته قبل از عهده خود استعفا داد و اعتراف کرد که اين واقعيت را که اعضاي تيم او تخمه ها خودشانرا براي پيبشرفت تحقفيات او داده اند ، کتمان کرده است . تحقيفات لابراتوري اين ساينس دان کورياي جنوبي کمک کرده است اولين جنين انسان بطريق توليد بالمثل يا کولون در جهان براي استخراج حجرات نوده اي از آن توليد گردد . هوانگ اظهار کرد هرگونه تخلف اخلاقي در ين عمليات ، ناشي از تصميم خود او بوده و مسئوليت آنرا به عهده مي گيرد. او گفت رياست يک اورگان تحقياتي تازه را که «کانون تحقيقاتي سلول هاي نطفوي» ياد مي گردد و حکوت کورياي جنوبي آنرا در ماه قبل تشکيل داده ، نيز ترک ميدهد هوانگ نهو سينگ ، محقق کورياي جنوبي از آن هنگام تا کنون از هر گونه تماس با منابع خبري ابا ورزديده است .

XS
SM
MD
LG