لینک های دسترسی

فرار صدراعظم سابق عراق  ازيک مسجد  شيعييان


يک جمعيت خشمگين شعييان در جنوب پايتخت ، ايياد علاوي ، صدراعظم سابق عراق را مجبورساخت بازديد خودرا به هدف مبارزه انتخاباتي در متبرکترين زيارتگاه شيعييان در عراق قطع و محل را ترک گويد . پليس و خبر نگاران ميگويند يک جمعيت بزرگ در مسجد امام علي در نجف ، کفش و ساير مواد فاضله را بر اين سياستمدار عراقي حواله کردند و اورا مجبورساختند از محل فرار کند . بدنبال اين واقعه صدا هاي فيردر ساحه شنيده شد .، شاهدان عيني ميگويند روشن نشده اين گلوله باري از سوي محافظين علاوي صورت گرفته و يا افراد مسلح در ميان جمعيت. علاوي مصروف مبارزه اتخاباتي براي يک کرسي در پارلمان عراق به تاريخ ۱۵ ديسامبر است .

XS
SM
MD
LG