لینک های دسترسی

راي دهي قبل از انتخابات پارلماني عراق در شرف آغاز است


عساکر عراقي، زندانيان و مريضان در شفاخانه ها به راي دهي در انتخابات پارلماني عراق سه روز قبل از راي گيري عمومي آغاز کرده اند. راي گيري قبل از وقت معينه در حالي آغاز مييابد که تندروان ، هفت نفر را در بغداد به قتل رسانيدند. بخش عمدۀ انتخابات روز پنجشنبه تحت شرايط شديد امنيتي بر گزار خواهد شد و مقامات ميدان هاي هوايي عراق وسرحدات آن کشور را مسدود نموده و مسافرت در سرتا سر کشور را محدود ساخته اند. قيود گشت وگذار نيز سر از روز سه شنبه توسعه خواهد يافت . راي دهندگان عراقي که در خارج کشور زندگي ميکنند در ۱۵کشور بشمول ايالات متحده، روز سه شنبه در مراکز راي دهي راي خواهند داد. در شورش هاي امروز دوشنبه يک بم کنار جاده يک عسکر امريکايي را در بغداد به قتل رسانيد. يک بم تعبيه شده در يک موتر حد اقل دو نفر را در يک بخش ديگر آن کشور بهلاکت رسانيد.و چندين جنگ با استفاده از تفنگ باعث کشته شدن چهار عراقي بشمول يک صاحب منصب پليس شد.

XS
SM
MD
LG