لینک های دسترسی

انفجار يک بم کنار جاده در نزديک بيروت يک قانون گذار ضدسوريه را به قتل رساند


يک عضو پارلمان لبناني مخالف سر سخت سوريه ويک ژورناليست برجسته در اثر انفجار يک بم در بيروت کشته شد. پليس ميگويد، قرار معلوم اين بم در يک موترکه در آن نزديکي متوقف شده بود، تعبيه شده ودرنزديکي کاروان موتر هايي مسلح حامل جبران تويني قانون گذار مسيحي ،انفجار کرد. انفجار، موتر حامل تويني را بهوا بلند کرده و آنرا در يک دره انداخت ، که اين حادثه عضو پارلمان ، راننده و حد اقل دو نفر ديگر را به قتل رسانيد. حد اقل سي نفر ديگر زخمي گزارش شده اند. تويني رئيس روزنامۀ ال نهار فقط يک روز بعد از آنکه از فرانسه با بيروت باز گشت کشته شد. وي از خوف ترور درفرانسه اقامت داشت . وليد جمبلاط رهبر درُزي هاي لبنان مخالف سرسخت ديگر نفوذ سوريه درلبنان فوراً دمشق را مسئول اين قتلها دانست. يک گروه ناشناس ، مسئوليت اين حمله را ادعا کرده اما بيانيه آن گروه بطور مستقل تائيد نشده است . قتل تويني فقط ساعاتي قبل از آنکه قرار بود شوراي امنيت ملل متحد گزارشي را در مورد قتل ماه فبروري رفيق حريري سابق صدراعظم لبنان دريافت نمايد،صورت گرفت . يک گزارش قبلي از جانب دتلڤ محليس تحقيق کنندۀ ملل متحد حاکي بود که مدارک در قضيۀ قتل حريري دو مامور ارشد سوريه و متحدين لبناني آنها را در آن قتل ذيدخل نشان ميدهد. سوريه دست داشتن در آن قتل را انکار ميکند.

XS
SM
MD
LG