لینک های دسترسی

عراق در آستانۀ انتخابات پارلماني آرام بود


در شب قبل از انتخابات تاريخي پارلماني عراق که عراقي ها اميدوارند امنيت و ثبات را درکشور شان بميان خواهد آورد، شهر هاي عراق امروز چهارشنبه بطور عموم آرام و ساکت بودند. مکاتب وکسب کار در جريان پنج روز رخصتي ملي که ديروز سه شنبه آغاز يافت مسدود بودند. منحيث بخشي از تدابير شديد امنيتي، سرحدات عراق مسدود بوده ورفت وآمد ترافيک در جاده ها ممنوع است. جلال طالباني رئيس جمهور عراق از عراقي ها تقاضا کرده تا راي بدهند. وي گفت يک راي دهي قوي به حکومت جديد مشروعيتي خواهد داد که براي شکست دادن دهشت افگنان بان ضرورت دارد. بيش از ۱۵ مليون عراقي واجد شرايط راي دهي انتخابات روز پنجشنبه هستند. عراقيهاي خارج کشور بروز سه شنبه به راي دهي در ۱۵ کشور آغاز کردند. مامورين ميگويند بيش از شش هزار نامزد براي احرازکرسي هايي در پارلمان ۲۷۵ عضوي عراق خود را کانديد کرده اند. در شهر شمالي کرکوک بعضي خشونتهايي صورت گرفت و يک حملۀ بم بالاي يک گزمۀ پليس دو صاحب منصب را به قتل رسانيد. همچنان هزاران اعتراض کنندۀ شيعه در بغداد وبعضي شهر هاي ديگر روي بياناتي مظاهره کردند که شام سه شنبه توسط يک سياستمدار عرب سني در تلويزيون الجزيره بعمل آمده بود. وي گفته بود که ملا هاي شيعه بايد از سياست دوري اختيار نمايند.

XS
SM
MD
LG