لینک های دسترسی

برگزاري  سال روز طوفان وزلزله شديد بحري سونامي در  منطقه  اقيانوس هند


مردم منطقه اقياننس هند ، که در زلزلهشديد زير بحر در سال قبل دوستانو اعضاي خانواده هاي شانرا از دستداده اند در ياد بود از آن فاجعه اسفناک به جمع نجات يافته گان آن واقعه مهلک پيوسته اند .

مسافرين از جاه هاي دوردست چون ناروي و سويدن امروز يکشنبه بياد از کساني که در فاجعه روز ۲۶ کشته شدند در مراسم ترتيب يافته در تايلند پيوسته اند . بسياري از قربانيان سياحين غربي اند که در چندين صيفيه کنار بحر درآن روز تعطيلتا شانرا سپري ميکردند .

سوسيلو بامبانگ يادوهونو ، رئيس جمهور اندونزيا ، نيز امروز به جمع ده ها ها عزاراز عزاداران در کنار قبور بزرگ دسته جمعي پيوسته است که در «بنده اچه» کشته شدند . در اين ساحه گفته ميشود حدود هفتاد هزار نفر هلاک شده اند .

قرار بود در ياد آوري از هلاک شدگان « اچه » سرتاسر منطقه ، به مناسبت لحظه دقيقي که موج اول سونامي تاري شد ، يکدقيقه سکوت بعمل خواهد آمد .

XS
SM
MD
LG